Krujee.com
 
 
หน้าหลัก
ครูผู้สอน
หลักสูตรการสอน
ระเบียบการและการสมัคร
ของเล่นครูจี๋
บทความน่าสนใจ
รวมภาพน่ารักๆ
เว็บบอร์ด
ข่าวสารอัพเดท
ติดต่อครูจี๋
แผนที่
 
หน้าหลัก > ครูผู้สอน

         ประวัติการศึกษา
 • ประถม – มัธยม  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมปลาย  สาธิตประสานมิตร (สายวิทยาศาสตร์)
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยม คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (Exellence)  คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกสำหรับผู้ปกครองใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัย
         ประวัติการทำงาน
 • 2530 -  2531  ครูผู้สอนพิเศษเตรียมเด็กเข้าสาธิตให้กับ Early Care Nursery  ในความดูแลของ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2530  -  2535  วิทยากรอบรมในโครงการฝึกอบรมครูประจำของ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความดูแลของ  ศกิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล  อบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกจริยธรรม  ให้กับครูและพระทั่วประเทศ
 • 2535 -  2536  นักวิชาการประจำ สำนักพิมพ์หนังสือรักลูก เป็นผู้เขียนและ จัดทำหนังสือชุด ประสบการณ์การเรียนรู้ สุขภาพดี เด็กประหยัด เด็กปลอดภัย การใช้เงิน  และ 150 แบบทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัย
 • 2536 – 2537   นักวิชาการประจำ บริษัทสื่อการศึกษา พูนเพิ่มผลิต (แปลนปรีทรรค์ ในปัจจุบัน ) จัดจำหน่ายสื่อการสอน เพื่อพัฒนาเด็กจากต่างประเทศ
 • 2538 - 2541   อาจารย์ พิเศษให้กับ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
 • 2531 -  ถึงปัจจุบัน  ครูสอนพิเศษเตรียมเด็กเข้าสาธิต  โดยการสอนด้วยเทคนิค การฟัง และการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การฟังและการคิดแก้ปัญหา  “บ้านครูจี๋”
 • 2548 – ถึงปัจจุบัน  ครูผู้สอนพิเศษตามความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
 • 2550 - ถึงปัจจุบัน  อาจารย์ พิเศษให้กับ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 
 
© Copyright 2007-2011 Krujee.com All rights Reserved.