ลักษณะการคิด

  1. คิดคล่อง
2. คิดหลากหลาย
  คิดได้คล่องต้องได้จำนวนมาก
ไม่ลำบากตอบได้ถูกปลูกนิสัย
ใช้เวลารวดเร็วและทันใจ
จัดหมู่ได้ว่าคิดนั้นเป็นฉันใด
คิดหลากหลายมีมากมายหลายประเภท
เฝ้าสังเกตจัดหมวดหมู่ที่สรรหา
มีมากมายหลายคำตอบที่ได้มา
พิจารณาตามรูปแบบแยบยลจริง
     
  3. คิดละเอียด 4. คิดชัดเจน
  คิดละเอียดในหลักใหญ่ได้หลากหลาย
คิดได้มากปลีกย่อยค่อยค่อยหา
รายละเอียดปลีกย่อยที่ได้มา
พิจารณาอย่างรอบครอบประกอบการ
คิดชัดเจนคิดประเด็นได้ถูกต้อง
ตอบสนองที่ตนยังสงสัย
ว่าที่รู้และไม่รู้เป็นฉันใด
เมื่อเข้าใจอธิบายได้อย่างชัดเจน
     
  5. คิดอย่างมีเหตุผล 6. คิดถูกทาง
  คิดเหตุผลรู้แยบยลข้อเท็จจริง
คิดจากสิ่งหลักใหญ่ไปหาย่อย
มีเหตุผลแบบนิรนัยใหญ่ไปน้อย
อุปนัยคิดย่อยย่อยสู่หลักการ
คิดถูกทางคิดเห็นทางเป็นประโยชน์
ไม่มีโทษแก่ส่วนรวมแก้ไข
มีประโยชน์ระยะยาวคิดคราวใด
ล้วนสดใสใจรื่นรมย์น่าชมเชย
     
  7. คิดกว้าง 8. คิดลึกซึ้ง
  คิดกว้างกว้างทุกแนวทางได้หลายแง่
คิดเห็นแต่ความสำคัญนั้นไฉน
มองต่างมุมที่ครอบคลุมจุดสนใจ
คิดกว้างไซร้ คิดวิเคราะห์ให้เหมาะความ
คิดลึกซึ้งให้เข้าถึงซึ่งสาเหตุ
เฝ้าสังเกตความซับซ้อนของเงื่อนไข
ว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นเช่นไร
หยั่งลึกไปไขความตามทำนอง
     
  9. คิดไกล  
  คิดให้ไกลถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผองทั้งกว้างลึกให้นึกถึง
อนาคตต่อไปให้คำนึง
นำมาซึ่งการทำนายคลายกังวล
 

 

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี   ให้ข้อมูล

 รศ.ปิตินันท์  สุทธสาร    ร้อยกรองposted 0000-00-00