การฝึกวิธีคิดแบบต่างๆ

คิดสืบค้นต้นเค้า
คิดสืบสาวตลอดสาย
 
คิดทบทวนต้น-ปลาย
คิดโยงสายสัมพันธ์
คิดจำแนกหมวดหมู่
คิดรู้เหตุผลนั่น
คิดประจักษ์ลักษณ์สามัญ
คิดเท่าทันความจริง
คิดแบบแก้ปัญหา
คิดค้นคว้าทุกสิ่ง
คิดจุดหมายอ้างอิง
คิดไม่ทิ้งหลักการ
คิดทั้งคุณและโทษ
คิดประโยชน์แก่นสาร
คิดทางออกเหตุการณ์
คิดประมาณผลกรรม
คิดคุณค่าที่แท้
คิดมุ่งแก้จิตต่ำ
คิดปลุกเร้าคุณธรรม
คิดมุ่งนำปัจจุบัน
คิดความจริงถี่ถ้วน
คิดแยกส่วนสิ่งสรรพ์
คิดลำดับสำคัญ
คิดสัมพันธ์ปัจจัย
คิดจำแนกคำถาม
คิดตอบตามเงื่อนไข
คิดเพื่อรู้แจ้งใจ
คิดสร้างนิสัยใฝ่ธรรม
 
 
ศ. สุมน อมรวิวัฒน์


posted 0000-00-00