การคิดและหาเหตุผล เกี่ยวข้องกับ ?posted 0000-00-00